Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningen til bevaring af Svendborg havn
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Svendborg Kommune

§ 2. Foreningens formål og ståsted
Stk. 1. Foreningens er upolitisk
Stk. 2. Formål :

  • At bevare Svendborg havn som erhvervshavn
  • At sikre bestående og nyt erhvervsliv på havnen
  • At forhindre etablering af boliger til gene for havnens erhvervsliv
  • At sikre det kulturhistoriske havnemiljø

Plankravet til nye virksomheder om at være havnerelaterede skal fjernes.
§ 3. Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle med interesse for bevarelse af Svendborg havn som en aktiv erhvervshavn
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.  Og betales med overførsel til bankkonto i Svendborg Sparekasse
Stk. 3. Såfremt man ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske, senest ved indkaldelse til  generalforsamlingen/ opkrævning af kontingent.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal og indkaldes med mindst 4 ugers  varsel ved mail og annoncering.
Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

   • Valg af dirigent.
   • Valg af stemmetællere.
   • Bestyrelsens/formandens beretning.
   • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
    og forelæggelse af næste års budgetforslag.
   • Fastsættelse af kontingent
   • Indkomne forslag.
   • Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.
   • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   • Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
   • Evt.

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol med referat.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden seks uger, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav herom.

§ 5 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Stk. 1.a Medlemmer med politiske tillidserhverv, som f.eks. medlemmer af byråd, folketing eller bestyrelsesmedlemmer af politiske vælgerforeninger kan ikke tegne foreningen.
Stk. 2. Formand + øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen  – næstformand, sekretær og kasserer vælges internt i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter  og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 6. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald træder næstformanden til.
Stk. 7. Sekretæren drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
Stk. 8. Formanden har udtaleret for bestyrelse og dermed for foreningens medlemmer

§ 6 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2. Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.
Stk. 3. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 4. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling –  Dette kan evt. ske på foreningens hjemmeside
Stk. 5. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Tegningsregler. Foreningens tegningsret overfor pengeinstitutter og lignende varetages af formand eller kasserer. Foreningens regnskab skal dog underskrives af såvel revisor, som den samlede bestyrelse.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9 Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, og såfremt 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til  maritime bevarings formål i Svendborg kommune:
Datering og underskrift
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. oktober. 2012

Dirigentens navn og underskrift
Jørgen Lundsgaard

Formandens navn og underskrift
Jørgen Frederiksen
På den stiftende generalforsamling valgtes:
Mette Marie Hansen, Bjarne Bekker, Anker Lauritsen, Poul Moustgaard.

En kommentar til Vedtægter

 1. Kim Lindberg skriver:

  Hej jeg ønsker at melde mig ud af foreningen.

  Mvh. Kim Lindberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *