Nytårsbrev 2016

FORENINGEN BEVAR SVENDBORG HAVN.

NYHEDSBREV, ÅRSSKIFTET 2016-17.

Udadtil har der ikke været mange nyheder at bringe ud til foreningens medlemmer. Sagen omkring Jessens Mole byggeriet har stort set ligget afventende hen, idet der endnu ikke er noget nyt. Vi venter nu på de endelige arkitekttegninger. Vi tror dog ikke på, at vi kan få yderligere indflydelse på byggeriet.

Der har dog været mange aktuelle tiltag til havneudviklingen, især omkring Blå kant, Jessens Mole og Frederiksøen.

Jessens Mole
Her har der været afholdt trafikforsøg i samarbejde med politiet. Forsøgene, der bestod i en særlig bemaling af vejbanen, som skulle illustrere chikaner, ville  have nogen effekt på farten.Det er jo planen at nedsætte farten således at det bliver lettere for de gående at passere vejbanen og komme over på selve kajen, som gerne fremover skulle være en velbesøgt promenade med borde, bænke og boder med forfriskninger.

De fartdæmpende foranstaltninger havde en positiv effekt med en hastighedsnedsættelse på ca. 4%. Der arbejdes videre på sagen.

Frederiksøen
Der har i sommerens løb været iværksat mange forskellige kulturarrangementer som alle har været godt besøgt. Seneste arrangement var lys regattaen 3 dec. Hvor øen blev besøgt af rigtig mange borgere. Arrangementerne har helt klart vist, at de kulturelle tiltag har borgernes interesse og de vil forhåbentlig blive fortsat og intensiveret i det nye år.

Også det påtænkte byggeri i Kulling Gade har foreningen været indblandet i, idet vi har tilkendegivet,hvorledes vi mener, at dette byggeri bedst udvikles. Det er dog for tidligt at kommentere i detaljer, da der endnu ikke er fremlagt nogen rigtige planer endsige tegninger.

Selvom foreningen har været lidt usynlig i 2016 har der således været arbejdet en del i det skjulte og vi mener selv at vi er blevet et Forum som der lyttes til, takket være vores mange medlemmer.

Vi ser dog gerne, at I som medlemmer i 2017 bekræfter jeres fortsatte medlemsskab ved at betale kontingent på Kr. 50. Som kan indbetales til vor konto i Fynske Bank

Reg:  0815 Konto: 3531158236.

Vi forudser, at havneudviklingen tager til i det kommende år og vil vil fortsat gerne være i stand til at påvirke denne udvikling, hvilket selvsagt kræver en stor og bred medlemsskare samt en rimelig økonomi.

Vi ønsker hermed vore medlemmer et Rigtig Godt Nytår og håber at se jer til årets Generalforsamling. Dato og sted vil senere fremgå af hjemmesiden og i den lokale presse.

På Bestyrelsens vegne,

Jørgen Frederiksen

Dec. 2016

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Temamøde

NYHEDSINFO.

Svenborg Lokalliste inviterer til offentligt TEMAMØDE om SIMACS byggeplaner på Svendborg Havn.

Mødet afholdes:

 21. NOVEMBER 2016 kl 1930 PÅ SIMACS, GRAAESVEJ 27.

Direktørs Jesper Bernhardt vil fortælle om SIMACS planer for nyt byggeri på havnen og lidt om ” DET BLÅ DANMARK.”

Jørgen Frederiksen

Fmd. Foreningen Bevar Svendborg Havn

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Høringssvar

Indsigelse vedr. udvikling og transformation af Baagø & Riber grunden, Kullinggade 29

Byens sjæl, byens arkitektur, byens rum og byens kulturhistorie står og falder ikke med den enkelte bygning – ikke med Gerritsgade 33, ikke med Gerritsgade 28, ikke med Møllergade 22, ikke med Centrumpladsen 3.

Heller ikke med Kullinggade 29.

Måske ikke, når vi tager husene et for et, isoleret set. Men der er to væsentlige ting man i Svendborg kommune bør overvej….

Læs det fulde høringssvar her: horingssvar-bago-riber-12-10-16

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Mød op i Rådshuskantinen 28/9 kl. 19

Vi opfordrer alle vores medlemmer at møde op i morgen
onsdag d 28/9 kl 19.00 i Rådhuskantinen til høring område ved Kullingegade.


Kan vi genkende unikt havneområde i Svendborg efter en omfattende transformation ?
Rigtig mange Svendborgensere har gennem tiden gået og fantaseret om hvad den gode gamle Baagøe og Riber grund, mon kunne bruges til når en dag virksomhederne flyttede ud. Eksempelvis som område for det søfartsmuseum byen aldrig fik. At det har ligget så uspoleret hen i så lang tid er utroligt. Det er måske det fineste sted i Svendborgs havneområde, som vi ved måske er det fineste havneområde i Danmark. Derfor kan det heller ikke komme bag på os at der er nogen der vil anvende området – endnu mere end i dag. Og tanken om at åbne stedet op, gennem blandede funktioner og således flere brugere er vel ok. Men når man så på kommunens hjemmeside, læser følgende:

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget’s møde Torsdag den 08-09-2016

Kl.16:00 Udvalgsværelse 3

”10 . princip beslutning om igangsætning af kommunetillæg 2013.20 og lokalplan 605 for et blandet bolig og erhvervs område”.

Så bliver man bekymret, over hvor investor, ejer og arkitekt vil hen med projektet.
”projektet tager udgangspunkt i en nedrivning af de eksisterende værkstedsbygninger og lagerhaller for i stedet at opføre to ny ”pakhuse” til boliger mod vandet. Bebyggelsen langs Kulinggade ønskes opført som samlet randbebyggelse i form af byhuse.

Områdets bevaringsværdige pakhusbygninger mod vandet bevares, og der ønskes mulighed for nedrivning af de bevaringsværdige bygninger mod Kullinggade”.

Så vidt dette betyder at såvel de gamle tømmer / tørrelader som den gamle hovedbygning / villa nedrives, er et ekstremt markant område med høj kulturhistorisk værdi hermed allerede transformeret halvvejs til ukendelighed. Hvad menes der i øvrigt med to nye ”pakhuse” Hvorfor må offentligheden ikke se projektet inden høringsperioden udløb ?

PLH arkitekter har i følge mødenotatet tidligere udarbejdet et projekt for grunden. Her arbejdede man med en bebyggelses procent på 63,3 procent uden parkeringskælder og 74,5 procent med parkeringskælder. Det aktuelle projekt som c og w arkitekter har udarbejder for den endnu hemmelige investor arbejder med en bebyggelsesprocent på 100 og såfremt der stilles krav om parkering i konstruktion, med en bebyggelsesprocent på 120.

Hvorfor denne markante forøgelse af bebyggelsesprocent. Bevar Svendborg havn anmoder i denne sammenhæng at man hos c og w samt hos investor overvejer at introducere begrebet kvalitet som pendant til kvantitet.

”den nye bebyggelse ønskes opført som en samlet randbebyggelse mod gaden”

”Det tidligere projekt arbejdede med smalle gavlbygninger og et enkelt længehus mod gaden”

”den nye bebyggelse langs Kullinggade ønske opført i 2 1/2 etage”.

Betyder dette at der etableres en 2 1/2 etage høj bebyggelse i hele den strækning hvor der før var et ca. 2 meter højt hegn og forskellige sundkig fra bebyggelsen på den anden side af vejen og lige ledes et flot indkig til byen fra vandsiden?

”det er endnu ikke afklaret om projektet ønskes opført med saddeltag eller med fladt tag. Det tidligere projekt arbejdede med saddeltage. Det nye projekt arbejder med to adgange til bebyggelsen. I det tidligere projekt var der arbejdet med flere offentlige tilgængelige adgange ned gennem bebyggelsen”

” projektet skiller sig ud i forhold til tidligere fremsendte projekt med en tættere struktur, hvor adgangen til området er reduceret sammenlignet med det tidligere projekt forslag. Derudover er der med ønsket om overfladeparkering modsat parkeringskælder umiddelbart færre mulighed for fælles friarealer. Ønsket om nedrivning af flere af områdets bevaringsværdige bygninger svækker det særlige kulturmiljø, som er kendetegnet for området”

Således forstår vi i Bevar Svendborg havn at der vil ske forøgelse af ny bygningsmasse, begrænset udsigt og indsigt til og gennem området og begrænset offentlig adgang. Dette er vores fortolkning og vi glæder os til at se tegningerne og volumenstudierne.

”området er i dag omfattet af kommunalplanramme 01.01E2.350, der udlægger området til erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv med en maks. Bebyggelsesprocent på 50 % og en maks. Højde på 12 m. En ændring af områdets anvendelse fra erhverv til bolig og kontorerhverv vurderes som en væsentlig ændring og derfor kræver en forudgående høring på ændring af kommuneplanen i henhold til planloven.

Investor har selv tilbudt ar udføre lokalplan og afholde udgifter hertil”

Citaterne som er hentet direkte i mødereferatet taler jo for sig selv.

Vores indtryk i Bevar Svendborg havn er, blandt andet gennem vores medlemmer at den almindelige borger ikke føler sig gjort opmærksom på dette mødereferat, eller i det hele taget tilstrækkeligt gjort opmærksom på sagen og høringsperioden og derfor ser vi det som vores pligt at fremhæve sagen gennem et debatindlæg her op til høringsmødet på rådhuset onsdag d. 28/9

Bestyrelsen for ”Bevar Svendborg Havn” 27 / 9 – 16

Referatet, der citeres fra kan læses via følgende link på Svendborg kommunes hjemmeside.

http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2016/08-09-2016/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-08-09-2016%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Synspunkt

SYNSPUNKT

Selvom havneforeningen har en god styrmand, der tåler stormvejr, er det efter søndagens avis leder nødvendigt at tage ordet til genmæle.

Foreningens formål er at tage vare på Danmarks bedst bevarede erhvervshavn og Svendborgs havns fremtid, som levende og attraktiv havn,og det rekreative åndehul, det gennem årtier har været for Svendborgs borgere og turister.

Derfor er det foreningens ønske at bringe debatten tilbage på sporet og diskutere, hvorfor foreningen indsamlede underskrifter bag en indsigelse, mod den ny lokalplan på Jessens mole.

Jørgen Frederiksen har været lydhør og straks beklaget de få faktuelle fejl der desværre har været undervejs. Først de gule mursten her var det oprindeligt kommunen, der i det første udbudsmateriale, havde gule mursten i spil, de blev dog streget og kravet til nybyggeriet blev ændret til jordfarver. Ved høringen i Rådhuskantinen blev Jørgen Frederiksen gjort opmærksom på, at det var faktuelt forkert at nævne gule mursten i havneforeningens materiale , da de nu var taget ud af lokalplanen. Jørgen Frederiksen beklagede omgående fejlen ved mødet og siden blev materialet ikke brugt. Men hånden på hjertet, så er de gule mursten en ubetydelig detalje som ikke er det, der bekymrer kritikere.

Lad os rette opmærksomheden mod den indsigelse havneforeningen, og 4180 underskrivere er kommet med.

Indsigelsen har tre punkter:

– Højst 16 meter inklusive installationer.

– Offentligheden bør have adgang til gårdmiljø.

-Erhverv skal have mulighed for at etablere sig i stueplan.

Som bekendt blev højden nedjusteret, ligesom udnyttelsesgraden af tagetagen.Undervejs fandt mange ud af,at det ikke er så enkelt at diskutere højde, terræn og koter,men foreningen holder fast ved ,at de nedjusterede 16 meter kunne man leve med, hvis ellers det oprindelige udbudsmateriale var blevet fastholdt.

Foreningen hilste den nedjusterede højde velkommen, men gav udtryk for sin beklagelse over, at der på de 2 øvrige punkter var stor afvigelse fra den oprindelige havneudviklingsplan, der beskrev planen for Jessens mole, som byggeri med små enheder, med erhverv i stueetagerne og offentlig tilgængelighed via små stræder mellem havn og by.

Skovmands anskuelighedsundervisning med kran og banner viste tydeligt højde og udstrækning af byggeriet!

Hvis der skal tales om skævvridning i debatten, bør man tage fat om sagens kerne nemlig: hvorfor er lokalplanen ændret på så væsentlige punkter fra udviklingsplanen for Fremtidens havn, over arkitektstuen Vandkunstens forslag med små byggeenheder med variation i højde og udtryk og plads til erhverv i stueetagen, til den kompakte høje boligkarré med parkering i stuetagen og lukket gårdmiljø som vedtaget?

Vælger man at bo på en havnefront vælger man offentligt byliv til, med Maritime erhverv, hvor mange færdes på gader og stræder. Det er, for havneforeningen mere bekymrende, at der nu er udsigt til et stort lukket kompakt byggeri, på en grund med central placering på havnen.

Foreningen ønskede ikke boliger på havnen, men vidste godt, at det ville blive vanskeligt. Antallet kom dog væsentligt ned og foreningen løber ikke fra at den i sin tid hilste udviklingsplanen for Fremtidens Havn velkommen som den blev præsenteret, man kan blandt andet læse:

-Havnepromenaden skal gøres mere attraktiv med aktiviteter langs hele havnen.

-Forbindelsen mellem byen og vandet forbedres -ved at styrke adgange og kig til vandet.

-Zonen mellem byen og havnen udvikles som en sammenhængende kraft med boliger, og forretninger. En bystruktur med bygade, gårdrum, hvor der tilstræbes offentlig tilgængelighed på terræn.

Foreningen er ked af de faktuelle fejl, den har medvirket til i debatten, men er en fejlagtig brug af farven på mursten, og hvad tid en fisker må sejle ud fra Nyborg, virkelig det avisen mener skævvrider debatten om Fremtidens Havn?

Og er det nok til at foreningen alene får prædikatet utroværdig?

Vi er blot uenige!

Bestyrelsen

Havneforeningen

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Læserbrev til Fyns Amts Avis 12. juni 2016

Åbent brev til medlemmerne af ”Foreningen til Bevaring af Svendborg Havn”.

Det ville være forståeligt nok, hvis man stillede spørgsmål ved Havneforeningens troværdighed efter at have læst overskriften i lederen den 10. juli, skrevet af Caspar Troest Jørgensen.

Men når man har læst indholdet af lederen, kan man se at det er en stor overskrift med meget lidt kød på indholdsmæssigt. Jeg undrer mig over at det kan være vigtigt endnu en gang at nævne de gule mursten. Det var en fejl, som Jørgen Frederiksen for længst selv har rettet, sidst i foreningens sidste nyhedsbrev, som ligger på hjemmesiden. Der blev samlet underskrifter ind mod et byggeri, der ville overstige 16 m, og det krav må siges at være imødekommet, idet vi fra borgmesteren og kommunaldirektørens side er blevet forsikret om at på intet sted vil bygningen overstige 16 m. Den store forvirring omkring højde, 16, 18, eller 20 m opstår, når der ikke er fælles klarhed over, hvorfra man måler. Derfor er der ingen grund til at være utryg over, hvad det er man har skrevet under på. Det er mig magtpåliggende at få sagt, da jeg bliver stødt over at Jørgen Frederiksen og Havneforeningen bliver beskyldt for at være utroværdige. Så. kære medlemmer, I kan godt stole på foreningen, og samtidig glæde jer over at vi har alle været medvirkende til at få antallet af boliger ned fra de oprindelige 1800 til ca. 400.

Jeg vil opfordre jer til at stille spørgsmålstegn ved hvordan man har bevæget sig så langt væk fra ”Fremtidens Havn” og til det byggeri, der nu gives tilladelse til. Det spørgsmål har jeg personligt stillet til både Lars Erik Horneman og Erik Bendorf og jeg har indtil videre ikke fået et svar, som for mig var tydeligt og forståeligt.

Annette Gjørup Lauritsen
Louisenlund 17

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Tillæg til nyhedsbrev juni 2016

nyhedsbrev_BSH_juni2016_tillaeg

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev juni 2016

nyhedsbrev_BSH_juni2016

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Museumschef: Pil ikke ved vores sindsbillede af Svendborg Havn

Uddrag af artikel i Fyens Stiftstidende:

Esben Hedegaard er chef for Svendborg Museum. Ifølge ham er byens havn byens hjerte og det byens værdier bygger på. Værdier, der er vigtige at kende. Han frygter, at det kommende Skærbækbyggeri vil blive en norm for, hvordan man må bygge på havnen. Derfor blander museet sig i debatten om havnens udvikling, for at bevare byens sindsbillede

Debatten om udviklingen af Svendborg Havn har kørt længe med det planlagte Skjærbæk byggeri på Jessens Mole som omdrejningspunkt.

For historikeren fra den jyske hede er netop havnen indbegrebet af byens sjæl.

Havnen er udover at være byens DNA også af Kulturstyrelsen udpeget til landets bedst bevarede. Netop derfor ligger der i bunken af høringssvar til den omdiskuterede lokalplan for Jessens Mole også en udførlig indsigelse fra Svendborg Museum.

Det er imidlertid ikke, fordi Esben Hedegaard har en romantisk forestilling om en Svendborg Havn, der står uberørt hen som en støvet museumsinstallation.

En havn er dynamisk, og der skal ske udvikling.

Læs hele artikler HER

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Bevar havnen – klip fra TV2

tv2_bevarsvendborghavn

Udgivet i Forside | 2 kommentarer

Bastant byggeri vil ødelægge havnen

avisartikel_bygger_paa_havnen

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

UNDERSKRIFTER !

SØNDAG D 1/5 er sidste dag til at skrive under på hjemmesiden og Facebook .

MANDAG 2/5 kl 12.00 SKAL alle sedler ligge i postkassen på Niels Juels Vej 13

v/ Anja Winther

Vi takker for støtten

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Følelser og fornuft

For en uges tid siden læste jeg lederen i Fyns Amts Avis, skrevet af David Bernicken, han beskæftigede sig med Fornuft og Følelser…det er hvad jeg husker fra artiklen og den fik mig til at tænke på hvad følelser og fornuft er for et par størrelser….

Det var især de følelser der blandt borgerne kom i udbrud i forbindelse med byggeriet på Jessens Mole.

For nu er der røre i den lille Andedam igen synes at være holdningen. Nogle borgere som bare ELSKER deres havn, som bare reagerer med følelserne når de oplever at der manipuleres med det der blev stillet i udsigt!! Nemlig en byggegrund der skulle bebygges og som ikke måtte genere det omkringliggende miljø, hverken i højden eller drøjden….Og som i det prospekt der er fremlagt, i den grad har fjernet den gode udsigt, set fra vand som land kanten!

Der er nogle mennesker som har følelserne uden på tøjet og reagerer når æstetik og arkitektur, havnens særegne status og udsyn bliver skæmmet og når grimheden overtager…Når Fremtidsfabrikkens arkitektoniske udtryk skal være målestok for fremtidens byggeri synes det at se ud som……! Ja så græder man da….! Så blir man sgu så ked af det! Og hvad gør man så lige med sine følelser i den forbindelse….? Dem deler man da, med andre ikke mindst! Som har det ligesådan. Og hvis man er flere,  ja så kan man mødes i et større fællesskab og dele de der følelser.

Jeg selv er medlem af en sådan forening, nemlig Havneforeningen…..en forening der tager de der følelser alvorligt og hvor en masse fornuftige mennesker har det på samme måde…..de vil også have æstetik og gode løsninger for folk og fæ….på den der havn, der ligge vore hjerter så nært!

Det er min oplevelse at så snart der blir talt udfra FØLELSER….så blir man mødt med begreber som handler om at man ikke er FORNUFTIG, at man er IMOD UDVIKLING og FORANDRING!! Sludder og vrøvl…men hvorfor i alverden skal FORANDRING og UDVIKLING pakkes ind i grimme løsninger…..!

Det var iøvrigt en FRYD på sidste Havneforeningens møde at opleve nye yngre kræfter blandt medlemsskaren der ønskede det samme ting som de lidt ældre medlemmer….Også at opleve at bestyrelsen voksede sig større og efterhånden ligner de borgere den repræsenterer….de unge, de gamle, de modne, de politiske, følelsesmæssige og fornuftige mennesker som mødes i en fælles front imod grimhedens og ufornuftens tyranni!

PS: Det koster kun en halvtresser at være medlem af Havneforeningen, en forening hvor FØLELSER og FORNUFT mødes…..! Så hermed en opfordring til at blive meldt ind!

Venlig hilsen Anja Poulsen

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Godt arbejde

Jeg synes foreningen gør et strålende stykke arbejde, både i medier, ved møder med kommunen og nu senest ved underskriftindsamlingen, og jeg er helt enig i, at vi må gøre alt for at forhindre at der bliver bygget et arabisk fort på Svendborg havn.

Jeg har læst lokalplansforslaget og også set, hvordan kommunen forsøger at snige ekstra højdemeter ind i byggeriet (på Fremtidsfabrikken lagde de jo bare 1 ekstra etage på, til alles store overraskelse). Så jeg mener man skal stille sig meget kritisk til alt hvad de fremlægger – desværre, for kommunen burde jo også varetage borgernes interesser. Det ser jo (heller) ikke ud til at være tilfældet i denne sag.

Tværtimod virker det som om de søger at manipulere ved at få det hele til at se mindre ud. Jeg har vedhæftet et par billeder fra lokalplanen (standpunkt 1 og 3). På standpunkt 1 (nederst) kan man jo se at Fremtidsfabrikken mangler sin øverste etage, og på standpunkt 3 får de det jo til at se ud som om det 19 meter høje fort faktisk bliver skjult bag cykelparkeringsskurene på Toldbodvej – man ænser knap nok bygningen på den anden side. Jeg ved ikke om de har ligget fladt på Toldbodvejens fortov da de tegnede dette, eller om tegneren har siddet nede i en brønd, men enhver kan sige sig selv, at sådan kommer virkeligheden ikke til at blive.

Jeg synes det er uvederhæftigt af kommunen at de forsøger at snyde på denne måde. Det er svært for de fleste at forholde sig til teksten i planforslaget, men billeder kan alle forholde sig til, og når der bliver manipuleret på denne måde vil mange sige : det er jo ikke så galt.

Håber det lykkes at få forpurret dette forfærdelige projekt og ændret det til noget bedre.

Venlig hilsen

Sten Valvik

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Underskriftsindsamling

 

SKRIV UNDER ONLINE – AFSLUTTET

underskriftsindsamling

 

Udgivet i Forside | 2 kommentarer

Lokalplan

lokalplanskommentarer

Udgivet i Forside | 3 kommentarer

Generalforsamling 2016

generalforsamling_2016

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Godt nytår

nytaarstale_15_16

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Nyhedsbrev november 2015

Havneforeningen_nov_2015

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar

Jessens Mole Debat

Vi vil gerne på foreningens vegne opfordre vores medlemmer til at skrive læserbreve vedr Jessens Mole så vi kan få en god debat i gang i Fyns Amts Avis . Og endnu engang opfordre til at melde familie/ venner ,virksomheder ind i foreningen. Tak for ethvert bidrag.

Se formandens indlæg her på siden.

Udgivet i Forside | Skriv en kommentar